Privacyverklaring Pocep

Wij van POCEP B.V. (hierna POCEP) hechten veel waarde aan uw privacy en uw rechten. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat doen.

POCEP is verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van de hieronder vermelde persoonsgegevens. Alleen de gegevens die u zelf aan POCEP heeft verstrekt, worden geadministreerd. POCEP gebruikt deze gegevens met als hoofddoel u te informeren over de activiteiten en de voortgang van de cursus waar u zich voor heeft ingeschreven. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, werkgever, functie, specialisatie, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
  • BIG-nummer voor accreditatiedoeleinden
  • Gegevens verplicht gesteld voor de fiscale afhandeling van onze belastingaangifte
  • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bij schriftelijk, telefonisch of mondeling contact

POCEP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Completeren van en reageren op uw inschrijving voor een cursus
  • Het afhandelen van uw correspondentie
  • Informatie verstrekken over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Informeren over nieuw cursusaanbod
  • Interne analyses voor procesverbetering en de ontwikkeling van producten en diensten

Tijdens cursussen of georganiseerde evenementen kunnen foto- of videografische beelden van u gemaakt worden. Toestemming hiervoor zal niet expliciet aan u gevraagd worden. Deze beelden kunnen vervolgens worden gebruikt op onze website danwel voor reclame doeleinden via onze website, social media, email en/of via drukwerk. Bij het verwerken, gebruiken en/of publiceren van beeldmateriaal, wordt er zoveel mogelijk op gelet dat de afgebeelde personen niet direct of indirect te identificeren zijn. Indien u desondanks meent dat u direct of indirect te identificeren bent, kan u bezwaar maken tegen gebruik van het betreffende beeldmateriaal voor bovenstaande doeleinden.

POCEP bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De geadministreerde persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden, als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te (laten) corrigeren indien deze onjuist zijn. U heeft ook het recht op vergetelheid. U kan in dat geval uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, zodra u geen (financiële) verplichting meer heeft bij POCEP. 
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het delen van uw persoonsgegevens. 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop POCEP persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens of indien u vragen heeft over of bezwaar wil maken tegen gebruik van beeldmateriaal. POCEP zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, reageren.

POCEP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- statement.

Wanneer u van mening bent dat POCEP onjuist heeft gehandeld naar aanleiding van een bezwaar of klacht betreffende gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Scroll naar boven