Leverings- en annuleringsvoorwaarden POCEP

Aanbiedingen en correspondentie
Alle cursusaanbiedingen van POCEP zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders wordt vermeld of is overeengekomen. Pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds zijn afspraken, overeenkomsten en dergelijke bindend en is cursusdeelname definitief.
Alle correspondentie over bevestiging, kosten, annulering of mutaties van cursus(sen) zal tenminste schriftelijk plaatsvinden. POCEP streeft ernaar transparant en duidelijk te communiceren naar deelnemers, betrokkenen en/of belanghebbenden.

Kosten
De vermelde kosten van cursus(sen) zijn inclusief administratiekosten, cursusmateriaal, koffie/thee en versnaperingen en inclusief lunch indien de cursus meer dan 1 dagdeel beslaat. De kosten zijn exclusief vervoer van en naar de cursuslocatie en exclusief diner of overnachting indien een cursus meerdere dagen beslaat, tenzij anders vermeld.

Annulering
Onder annulering wordt verstaan het afmelden of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus en u bevestiging hiervan heeft ontvangen, wordt er een plaats voor u vrijgehouden en heeft u zich verplicht de kosten voor de cursus te betalen.
Annulering van een cursus na definitieve bevestiging kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend met inachtneming van de leveringsvoorwaarden en kosten gemoeid met annulering. Om tijdig vervanging van de deelnemer te kunnen verzorgen zal POCEP kosten moeten maken, die doorberekend zullen worden aan de annulerende deelnemer. Deze kosten zijn als volgt: indien meer dan 2 maanden voorafgaand aan de cursusdatum geannuleerd wordt, wordt 30% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering in de periode van 2 maanden tot 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum wordt 60% van de cursusprijs doorberekend, indien de deelnemer binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum annuleert, wordt 80% van de cursusprijs in rekening gebracht en indien de deelnemer binnen 1 week voorafgaand aan de cursusdatum annuleert, wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. POCEP behoudt zich het recht voor om administratiekosten door te berekenen aan de deelnemer bij mutatie of annulering van een bevestigde cursusdeelname door de desbetreffende deelnemer.
POCEP behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een cursus te annuleren. Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Betaling
U dient het volledige cursusbedrag, direct na inschrijving, te betalen. Na bijschrijving van de volledige cursuskosten op de bankrekening van POCEP kan overgegaan worden tot bevestiging van deelname. Indien na definitieve bevestiging van deelname blijkt dat het cursusgeld niet volledig overgemaakt is of er sprake is van stornering van (een gedeelte) van het cursusbedrag, kan de desbetreffende deelnemer in gebreke gesteld worden. De deelnemer is voorts verplicht alsnog (het restant van) de cursuskosten te betalen. Indien de deelnemer in gebreke blijft tot 30 dagen na de bevestigingsdatum, kan deelname geschrapt worden door het bestuur van POCEP. Hierbij zal geen restitutie van eventueel reeds betaald cursusgeld plaatsvinden. Indien de deelnemer in gebreke blijft tot 60 dagen na de bevestigingsdatum, is POCEP gerechtigd een additioneel bedrag tot maximaal 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan administratie-, herinnerings- en eventuele buitengerechtelijke incassokosten.

Aansprakelijkheid
De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke aan materialen, gebouwen en personen wordt toegebracht tijdens de cursus. De deelnemer is tevens verplicht alle schade omtrent een en ander direct aan de cursusleiding te melden. POCEP is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door cursisten aan enig goed. Anderszins kan POCEP niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of nadelig welbevinden van deelnemers opgelopen tijdens de cursus. Aangezien tijdens cursus(sen) gebruik gemaakt kan gaan worden van scherpe en/of chirurgische instrumenten, wordt bij aanvang van desbetreffende cursus(sen) deze bepaling mondeling medegedeeld aan de cursisten en wordt benadrukt verantwoord om te gaan met dergelijk instrumentarium. POCEP is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van goederen en diensten ten gevolge van onmacht, waaronder brand, staking, bedrijfs stoornissen, oorlog e.d. of voor de eventuele additionele kosten voor de deelnemer die hieruit vloeien.

Informatieverstrekking
Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt bij online inschrijving zal vertrouwelijk worden behandeld door POCEP, haar medewerkers en instructeurs volgens de wet AVG.
We streven er naar om alle vragen of verzoeken schriftelijk te beantwoorden binnen 1 maand na ontvangst.


Wettelijke bedenktermijn
De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing bij inschrijving voor een aangeboden cursus. Deze termijn gaat in op de dag volgend op die van de daadwerkelijke online inschrijving, niet op de dag van de bevestiging van inschrijving.